Erasmus Rumunsko

21. 5. v sobotu vyrazila skupina osmi studentů do Rumunska.