Anglický jazyk

Anglický jazyk je povinný předmět ve všech ročnících. Předmět je koncipován tak, aby žáka připravil na zvládnutí maturitní zkoušky (didaktický test z jazyka, poslechový subtest, práce s textem a ústní zkouška). Proto je výuka v jednotlivých ročnících zaměřena na trénink jednotlivých jazykových dovedností a jejich postupné rozšiřování. Vzhledem k tomu, že jsou žáci rozděleni do skupin podle úrovně, může se obsah učiva v jednotlivých ročnících časově přizpůsobit. 

Čtyřleté studium

Ročník

1.

2.

3.

4.

Hodinová dotace

4

4

3

3

Ve všech hodinách týdně se třídy dělí na skupiny dle stupně pokročilosti. Přechod z jedné skupiny do jiné lze realizovat na konci každého klasifikačního období.

Osmileté studium

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Hodinová dotace

5

4

4

3

3

4

3

3

Na předmět navazuje Anglický jazyk volitelný předmět Anglická konverzace a Anglická konverzace – příprava na FCE.

Volitelné předměty

Volitelné předměty jsou nabízeny studentům od 3. (7.) ročníku jako jeden z volitelných předmětů. Výuka probíhá v dvouletém cyklu ve 3. (7.) a 4. (8.) ročníku vyššího gymnázia.

Anglická konverzace

Výuka je zaměřena především na rozvoj komunikativních schopností žáků se zřetelem k požadavkům společné i profilové části maturitní zkoušky. Jsou rozvíjeny všechny jazykové dovednosti s důrazem na rozšíření slovní zásoby a jejího zautomatizování a schopnosti praktického použití.          

Anglická konverzace – příprava k FCE

Do volitelného předmětu Anglická konverzace - příprava k FCE jsou žáci vybráni a následně zařazeni na základě výsledků vstupního testu. Žáci jsou rozděleni dle úrovně a připravováni na zkoušky:

  • Cambridge English: First (FCE)
  • Cambridge English: First for school
  • Cambridge English: Advanced (CAE)

Výuka je zaměřena na vyvážený rozvoj všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní) se zvláštním důrazem na komunikativní dovednosti žáka v souladu s požadavky jak společné a profilové části maturitní zkoušky, tak mezinárodních zkoušek FCE/CAE. Oproti běžné konverzaci z anglického jazyka jsou kladeny vysoké nároky na zvládnutí a procvičení širších okruhů slovní zásoby a gramatických jevů. Zkoušky žáci skládají v listopadu nebo prosinci 4. ročníku (oktávy).

Soutěže

  • Konverzační soutěž v anglickém jazyce
  • Best in English

Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Zdeňka Zvoníčková

Předměty

Anglická konverzace, Anglická konverzace - příprava k FCE, Anglický jazyk

Přílohy

Aktuality, související články

Žákyně kvarty zvítězily v soutěži Into the Wild with English guide.

Britská tradice palačinkového dne v primě.