Biologie

Charakteristika předmětu

Biologie

V osmiletém studiu je vyučovací předmět biologie realizován jako povinný předmět pro žáky 1. až 7. ročníku. 

Ročník1.2.3.4.5.6.7.8.
Hodinová dotace22222330

Ve čtyřletém studiu je biologie vyučována jako povinný předmět pro žáky 1. až 3. ročníku.

Ročník1.2.3.4.
Hodinová dotace2330

Výuka je realizována převážně v učebně biologie, ale také v kmenových třídách. Aktuálně dle nabídky je doplňována exkurzemi a přednáškami. 

Cílem výuky je celkový přehled o fungování živé přírody, mechanismech uplatňovaných na úrovni organismů mikroskopických i makroskopických. Studenti jsou vedeni k pochopení vztahu organismů a prostředí a organismů navzájem a také k zodpovědnosti k vlastnímu zdraví a přírodě.

Cvičení z biologie

Seminář v předposledním roce studia. Jedná se z velké části o praktická cvičení, práci s laboratorní technikou, mikroskopujeme a používáme stereolupy. Dle možností organizujeme výjezdy a exkurze, ev. navštěvujeme pracoviště biologicky zaměřená. Cvičení je určeno pro zájemce o studium biologických oborů, nabízí nenásilné opakování biologických témat a jejich propojení s praktickou činností, zdokonalení v manuální zručnosti. Doplňujeme znalostmi z cytologie, histologie, anatomie, botaniky a zoologie a kumulujeme tím znalosti a dovednosti, které jsou následně prokázány u maturitní zkoušky. Lze kombinovat se Somatologií.

Somatologie

Seminář v předposledním roce studia. Seminář teoretický, zaměřený na prohloubení učiva z anatomie a fyziologie člověka. Výuka je určena pro vysoce motivované studenty, schopné intenzívně pracovat a studovat. Cílovou skupinou jsou uchazeči o lékařské, veterinární či farmaceutické fakulty. Studenti jsou často přezkušováni, učí se latinské terminologii, zvládají velké celky – to jsou základní předpoklady pro zdárné studium na výše jmenovaných fakultách. Pro doplnění zveme dle možností přednášející. Lze kombinovat s Cvičením z biologie.

Biologický seminář

Seminář v posledním roce studia. Maturitní seminář provede studenty veškerou středoškolskou biologickou problematikou. Důraz je kladen na samostatnost a zodpovědnou přípravu. Probíráme, opakujeme, propojujeme navzájem maturitní témata a současně přidáváme nová. Zvládnuté bazální znalosti z předchozích ročníků  rozšíříme o podrobnější informace, moderní pohledy, studentský nadhled v oboru a „vychytávky“ k přijímacímu řízení. Po zdárném absolvování je student připraven předstoupit před maturitní komisi.

Výukové soubory

školní OneDrive ve složce Biologie

Soutěže

Biologická olympiáda

Exkurze

Přednášky

Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Martina Havlátová

Předměty

Biologie, Biologický seminář, Cvičení z biologie, Somatologie

Aktuality, související články

Na soutoku Svratky, Loučky a Besénku v Předklášteří proběhl 17. 5. 2024 program pro primu, který...

V pondělí 6. 5. 2024 přišel do třídy kvarta v rámci hodin biologie a zeměpisu přednášet doc. Mgr....

Žákyně kvarty zvítězily v soutěži Into the Wild with English guide.