Český jazyk a literatura

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU

Časové, obsahové a organizační vymezení

V osmiletém studiu je vyučovací předmět Český jazyk a literatura realizován jako povinný předmět pro žáky 1. až 8. ročníku.  

ROČNÍK 
1.
2. 
3. 
4. 
5.
6.
7.
8.
HODINOVÁ DOTACE
5
5
4
4
4
4
3
4

Ve čtyřletém studiu je vyučovací předmět Český jazyk a literatura vyučován jako povinný předmět pro žáky 1. až 4. ročníku. 

ROČNÍK
1.
2.
3. 
4.
HODINOVÁ DOTACE
4
4
3
4

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale je rozložen do tří složek: Komunikace a sloh, Jazyk a jazyková komunikace a Literární komunikace, ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek prolíná.  V každém ročníku  je jedna hodina dělená. Žáci si mohou vybrat volitelný předmět Literární seminář (7. i 8. ročník). 

Výuka předmětu Český jazyk a literatura je založena  především na výkladu, práci s textem, diskusi, psaných nebo mluvených žákovských příspěvcích k vybraným tématům, procvičování získaných vědomostí a dovedností písemně nebo ústně. Učitelé procvičování dílem využívají k získání podkladů pro klasifikaci, přičemž kladou důraz na pozitivní hodnocení. Vzdělávací obsah předmětu je dále naplňován zhlédnutím alespoň jednoho divadelního a filmového představení, vlastní dramatizací divadelního představení, ale i řadou kulturně poznávacích exkurzí.  

K dalším fakultativním aktivitám patří účast v soutěžích (olympiáda z českého jazyka, literární soutěže, recitační soutěž aj.) a projektech. V průběhu studia 1.– 4. ročníku žáci nastudují dramatické představení, s nímž veřejně vystoupí.  

Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Dagmar Lanková

Předměty

Český jazyk a literatura

Aktuality, související články

Návštěva Prahy, která je pro žáky 2. ročníku na naší škole již dlouholetou tradicí, se uskutečnila...