Cizí jazyky

Charakteristika předmětů

Na gymnáziu jsou vyučovány kromě povinné angličtiny tyto cizí jazyky: 

  • francouzština
  • němčina
  • ruština
  • italština
  • latina

Italština a latina jsou vyučovány jako volitelné předměty v nejvyšších dvou ročnících studia. Na předmět navazuje volitelný předmět Konverzace v 2. cizím jazyce (7. a 8. ročník). 

Obsah předmětů je v souladu s platnými rámcovými vzdělávacími programy. Realizují se tematické okruhy dalších průřezových témat. Pro výuku jsou k dispozici v některých hodinách jazykové učebny vybavené didaktickou technikou.

Výuka je v jednotlivých ročnících zaměřena na rozvoj všech jazykových dovedností a jejich postupné rozšiřování. Vzdělávání v Dalším cizím jazyce dosahuje po absolvování 3. a 4. ročníku úrovně A1, po absolvování 5.,6.,7.a 8. ročníku směřuje obsahem k úrovni B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Náplň učiva zahrnuje tematické okruhy z historie, geografie, základů společenských věd, biologie, popř. z českého jazyka a literatury a z estetické výchovy.

Z předmětu Další cizí jazyk lze skládat maturitní zkoušku. Maturitní zkoušku lze skládat v profilové i ve státní části.

Čtyřletý studijní program:

ročník1.2.3.4.
hodinová dotace3333

Ve všech hodinách týdně se třída dělí na skupiny, rozdělení je provedeno na začátku 1. ročníku.

Osmiletý studijní program:

ročník1.2.3.4.5.6.7.8.
hodinová dotace--333333

Ve všech hodinách týdně se třída dělí na skupiny, rozdělení je provedeno na začátku 3. ročníku.

Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Hana Daňková

Předměty

Německý jazyk, Německá konverzace, Ruský jazyk, Ruská konverzace, Francouzský jazyk, Francouzská konverzace, Italský jazyk, Latina

Přílohy

Aktuality, související články

Ve čtvrtek 3. března proběhla na naší škole finanční sbírka pod záštitou Charity ČR.