Fyzika

Charakteristika předmětů

Fyzika

V osmiletém studiu je vyučovací předmět realizován jako povinný předmět pro žáky 1. až 7. ročníku. Kromě 5. a 6. ročníku, kde je časová dotace po 3 hodinách týdně, je fyzika vyučována po 2 vyučovacích hodinách týdně, z toho v 3.-6. ročníku je jedna hodina dělená pro teoretická a praktická cvičení. 

Ve čtyřletém studiu je fyzika vyučována jako povinný předmět pro žáky prvního ročníku (3 vyučovací hodiny týdně, z toho 1 hodina cvičení), druhého ročníku (3 vyučovací hodiny týdně, z toho 1 hodina cvičení) a třetího ročníku s časovou dotací po 2 vyučovacích hodinách týdně. 

Výuka je vedena převážně v učebnách fyziky a může být doplněna odbornými exkurzemi a přednáškami. 

Cílem výuky vyučovacího předmětu je rozšíření základních fyzikálních pojmů, hledání zákonitostí mezi poznanými aspekty přírodních objektů a procesů; rozvíjení schopnosti soustavně a objektivně pozorovat, provést měření a měření zpracovat vědeckými metodami, ve vhodné míře abstrahovat, formulovat hypotézu a vytvořit model. Předmět podporuje rozvíjení přirozené touhy člověka po poznání světa, ve kterém žijeme, a umožňuje studentům pochopení souvislostí mezi jevy zkoumanými z různých pohledů v přírodovědných disciplínách.

Cvičení z fyziky

Volitelný předmět Cvičení z fyziky (v 7. ročníku osmiletého studia a v 3. ročníku čtyřletého studia ) navazuje na povinný předmět Fyzika s časovou dotací 2 hodiny týdně. Cílem cvičení je prohloubit a rozšířit praktické dovednosti žáků při provádění pokusů a jejich vyhodnocování formou laboratorních prací.

Seminář z fyziky

Volitelný předmět Seminář z fyziky (v 8. ročníku osmiletého studia a ve 4. ročníku čtyřletého studia ) navazuje na povinný předmět Fyzika s časovou dotací 3 hodiny týdně. Cílem semináře je prohloubit a rozšířit teoretické dovednosti žáků potřebné pro další studium na vysokých školách.

Výukové soubory

školní OneDrive ve složce Fyzika

Soutěže

Fyzikální olympiáda

Astronomická olympiáda

Náboj

Exkurze

Předmětová komise organizuje pro některá fyzikální témata zajímavé exkurze, kde si žáci mohou ověřit teoretické poznatky v praxi - například do malé vodní elektrárny v Březině, tepelné elektrárny Hodonín, přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně, do velké vodní elektrárny Dalešice, jaderné elektrárny Dukovany. Velmi atraktivní je exkurze určená pro výběr studentů z vyšších ročníků do Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně a další...

Přednášky

Zájem o fyzikální témata podporujeme pořádáním různorodých přednášek pro vybrané skupiny žáků na téma radioaktivita, počasí, astronomie a další...

Složení komise

Předseda komise: Ladislav Lorenc

Předměty

Fyzika, Fyzikální seminář, Cvičení z fyziky

Aktuality, související články

Dne 22.5. navštívili studenti druhých ročníků a sexty vodní elektrárnu Červený mlýn v Březině.