Matematika

Charakteristika předmětů

Matematika

Časové, obsahové a organizační vymezení  

Čtyřleté studium

Ročník1.2.3.4.
Hodinová dotace4433

Na předmět navazuje volitelný předmět Seminář z matematiky.

Osmileté studium

Ročník1.2.3.4.5.6.7.8.
Hodinová dotace54454433

Na předmět navazují volitelné předměty Cvičení z matematiky (2. ročník) a Seminář z matematiky (7. a 8. ročník).

V jedné hodině týdně se třída dělí na skupiny.

Matematika rozvíjí především logické myšlení, ale také i paměť. Napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, vede ke srozumitelné a věcné argumentaci. Učí pamatovat si pouze nejpotřebnější informace a vše ostatní si odvodit. Velmi významným úkolem matematiky je rozvoj geometrické představivosti, jak v rovině, tak i v prostoru.

Těžiště výuky spočívá v aktivním osvojení strategie řešení úloh a problémů, v ovládnutí nástrojů potřebných pro vysokoškolské studium i pro běžný život, v pěstování schopnosti aplikace. Během studia je žákům na konkrétních příkladech ukazováno, že matematika nachází uplatnění ve všech oborech lidské činnosti, nejvíce však v informatice, fyzice, technice a ekonomii.

Volitelné předměty čtyřletého studia

Ročník1.2.3.4.
Hodinová dotace--23

Matematický seminář

Matematický seminář je dvouletý a navazuje na učivo povinného předmětu matematika. V prvním roce zde jsou probírány partie, které již patří do „mírně vyšší“ matematiky. Stěžejními třemi tématy jsou komplexní čísla, základy diferenciálního a integrálního počtu. Tato témata studenti dobře využijí při studiu prvních ročníků matematicky, technicky, přírodovědně a ekonomicky orientovaných vysokých škol. Všechna tato témata úzce souvisejí s učivem probraným v matematice, proto jsou probírána v širší návaznosti na předchozí učivo, které podstatnou měrou doplňují a prohlubují.

V druhém roce matematického semináře se prohlubuje a opakuje učivo probrané v povinné matematice. Seminář je zaměřen na přípravu jak profilové tak státní maturitní zkoušky z matematiky a přípravě k přijímacím zkouškám na VŠ

Deskriptivní geometrie

Úkolem deskriptivní geometrie je připravit žáky pro studium technických a uměleckých oborů, kde budou potřebovat dobrou prostorovou představivost a základy zobrazovacích metod.

Cílem deskriptivní geometrie je naučit žáky základním zobrazovacím metodám – pravoúhlému promítání na dvě průmětny (Mongeovo promítání) a pravoúhlé axonometrii a využívat je pro řešení planimetrických a stereometrických problémů.

V návaznosti na vyučování matematice využívá deskriptivní geometrie poznatků planimetrie, analytické geometrie a zejména stereometrie, vede k rozvoji logického myšlení a k přesnému vyjadřování.

V rámci výuky získávají žáci dovednosti a návyky v rýsování, učí se načrtávat tělesa.

Ve své teoretické části se zabývá zobrazováním prostorových útvarů do roviny a pomocí takto získaných obrazců řeší graficky úlohy, jejichž početní řešení bývá obtížné.

Deskriptivní geometrie je podkladem pro všechna zobrazení, jichž se užívá při sestrojování plánů ve stavebnictví, strojnictví a kartografii.

Na učivo střední školy navazují všechny VŠ technické, zvláště fakulta strojní, stavební a fakulta architektury.

Volitelné předměty osmiletého studia

Cvičení z matematiky

Ročník1.2.3.4.5.6.7.8.
Hodinová dotace-1------

Cvičení z matematiky je jednoleté, rozšiřuje povinné učivo matematiky ve 2. Ročníku. Zaměřuje se na popularizaci matematiky a na prohloubení a doplnění matematických znalostí a dovedností. Důležitou náplní cvičení je i získání zručnosti při rýsování a procvičování představivosti

Výukové soubory

Materiály do výuky (školní OneDrive) 

Soutěže

Matematická olympiáda

Pythagoriáda

Klokan 

Náboj 

Internetová olympiáda

Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Alena Mašková

Předměty

Matematika, Matematický seminář, Deskriptivní geometrie

Aktuality, související články

vedený posluchači magisterského studia Masarykovy univerzity, ve kterém se snažili vysokoškolští...