Matematika

Charakteristika předmětů

Matematika

Časové, obsahové a organizační vymezení  

Čtyřleté studium

Ročník1.2.3.4.
Hodinová dotace4433

Na předmět navazuje volitelný předmět Seminář z matematiky.

Osmileté studium

Ročník1.2.3.4.5.6.7.8.
Hodinová dotace54454433

Na předmět navazují volitelné předměty Cvičení z matematiky (2. ročník) a Seminář z matematiky (7. a 8. ročník).

V jedné hodině týdně se třída dělí na skupiny.

Matematika rozvíjí především logické myšlení, ale také i paměť. Napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, vede ke srozumitelné a věcné argumentaci. Učí pamatovat si pouze nejpotřebnější informace a vše ostatní si odvodit. Velmi významným úkolem matematiky je rozvoj geometrické představivosti, jak v rovině, tak i v prostoru.

Těžiště výuky spočívá v aktivním osvojení strategie řešení úloh a problémů, v ovládnutí nástrojů potřebných pro vysokoškolské studium i pro běžný život, v pěstování schopnosti aplikace. Během studia je žákům na konkrétních příkladech ukazováno, že matematika nachází uplatnění ve všech oborech lidské činnosti, nejvíce však v informatice, fyzice, technice a ekonomii.

Volitelné předměty čtyřletého studia

Ročník1.2.3.4.
Hodinová dotace--23

Matematický seminář

Matematický seminář je dvouletý a navazuje na učivo povinného předmětu matematika. V prvním roce zde jsou probírány partie, které již patří do „mírně vyšší“ matematiky. Stěžejními třemi tématy jsou komplexní čísla, základy diferenciálního a integrálního počtu. Tato témata studenti dobře využijí při studiu prvních ročníků matematicky, technicky, přírodovědně a ekonomicky orientovaných vysokých škol. Všechna tato témata úzce souvisejí s učivem probraným v matematice, proto jsou probírána v širší návaznosti na předchozí učivo, které podstatnou měrou doplňují a prohlubují.

V druhém roce matematického semináře se prohlubuje a opakuje učivo probrané v povinné matematice. Seminář je zaměřen na přípravu jak profilové tak státní maturitní zkoušky z matematiky a přípravě k přijímacím zkouškám na VŠ

Deskriptivní geometrie

Úkolem deskriptivní geometrie je připravit žáky pro studium technických a uměleckých oborů, kde budou potřebovat dobrou prostorovou představivost a základy zobrazovacích metod.

Cílem deskriptivní geometrie je naučit žáky základním zobrazovacím metodám – pravoúhlému promítání na dvě průmětny (Mongeovo promítání) a pravoúhlé axonometrii a využívat je pro řešení planimetrických a stereometrických problémů.

V návaznosti na vyučování matematice využívá deskriptivní geometrie poznatků planimetrie, analytické geometrie a zejména stereometrie, vede k rozvoji logického myšlení a k přesnému vyjadřování.

V rámci výuky získávají žáci dovednosti a návyky v rýsování, učí se načrtávat tělesa.

Ve své teoretické části se zabývá zobrazováním prostorových útvarů do roviny a pomocí takto získaných obrazců řeší graficky úlohy, jejichž početní řešení bývá obtížné.

Deskriptivní geometrie je podkladem pro všechna zobrazení, jichž se užívá při sestrojování plánů ve stavebnictví, strojnictví a kartografii.

Na učivo střední školy navazují všechny VŠ technické, zvláště fakulta strojní, stavební a fakulta architektury.

Volitelné předměty osmiletého studia

Cvičení z matematiky

Ročník1.2.3.4.5.6.7.8.
Hodinová dotace-1------

Cvičení z matematiky je jednoleté, rozšiřuje povinné učivo matematiky ve 2. Ročníku. Zaměřuje se na popularizaci matematiky a na prohloubení a doplnění matematických znalostí a dovedností. Důležitou náplní cvičení je i získání zručnosti při rýsování a procvičování představivosti

Výukové soubory

Materiály do výuky (školní OneDrive) 

Soutěže

Matematická olympiáda

Pythagoriáda

Klokan 

Náboj 

Internetová olympiáda

Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Alena Mašková

Předměty

Matematika, Matematický seminář, Deskriptivní geometrie

Aktuality, související články

vedený posluchači magisterského studia Masarykovy univerzity, ve kterém se snažili vysokoškolští...

Ve čtvrtek 3. března proběhla na naší škole finanční sbírka pod záštitou Charity ČR.