Společenské vědy

Charakteristika předmětů

Komise společenských věd zajišťuje výuku předmětů dějepis, občanská výchova, základy společenských věd a příslušných volitelných předmětů.


Dějepis

V osmiletém studijním programu je dějepis realizován jako předmět povinný pro žáky 1. až 8. ročníku.

Ročník1.2.3.4.5.6.7.8.
Hodinová dotace22222222

Ve čtyřletém studijním programu je dějepis realizován jako předmět povinný pro žáky 1. až 4. ročníku.

Ročník1.2.3.4.
Hodinová dotace2222

Vyučovací předmět dějepis přináší žákům základní poznatky o dějinách lidstva. Jeho hlavním posláním je vytvářet a kultivovat historické vědomí jednotlivce a přispívat tak k vytváření a upevňování historické paměti. Žáci si uvědomí svoji národní sounáležitost, příslušnost k evropskému společenství i vlastní odpovědnost za další demokratický rozvoj společnosti či soužití různých národů; uvědomí si též odpovědnost lidstva za stav životního prostředí a nutnost ekologického jednání. Záměrem výuky je podat ucelený obraz vývoje společnosti od jejího počátku do současnosti, přičemž hlavní důraz je kladen na výuku dějin 19. a 20. století, v nichž se utvářely předpoklady současných společenských jevů a procesů, na evropské dějiny, v jejichž kulturním a společenském kontextu se pohybujeme, a na národní dějiny jako na zdroj národní hrdosti a vlastenectví. Výklad dějin se soustředí na hledání souvislostí a vzájemných vztahů, příčin a následků jednotlivých historických událostí, žáci jsou vedeni k tomu, aby chápali dějiny v souvislostech, objektivně posuzoval společenské jevy současnosti i minulosti, dokázal odlišit mýty a ideologické manipulace od reality. Cílem předmětu tedy je v úzké spolupráci s dalšími vyučovacími předměty utvářet v žácích komplexní obraz světa. Vedle klasických forem výuky je využíváno metod diskuse, četby a rozboru pramenů či projektové výuky.


Občanská výchova

V osmiletém studijním programu je občanská výchova realizována jako předmět povinný pro žáky 1. až 4. ročníku (v 5. až 8. ročníku navazuje předmět základy společenských věd).

Ročník1.2.3.4.5.6.7.8.
Hodinová dotace1111----

Vyučovací předmět občanská výchova orientuje žáky ve významných okolnostech společenského života a seznamuje je s postavením jednotlivců ve struktuře společenských vztahů. Integruje poznatky, dovednosti a zkušenosti z výuky a osobního života žáků s informacemi z dalších zdrojů, dílčí podněty hlouběji objasňuje, zdůvodňuje a dále rozšiřuje. Pomáhá utvářet vztahy žáků ke skutečnosti, formuje jejich vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského života, pozitivní hodnotové orientace a žádoucí modely chování. Utváří a rozvíjí způsobilost žáků k mravně odpovědnému jednání, formuje u nich vědomí odpovědnosti za vlastní život a další životní dráhu, za důsledky svého rozhodování, za kvalitu svěřené práce, mezilidských vztahů a životního prostředí. Otevírá cestu k sebepoznávání a k přijímání pozitivních životních hodnot. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována. Přibližuje žákům úkoly důležitých politických institucí a orgánů a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Přispívá také k rozvoji finanční gramotnosti.


Základy společenských věd

V osmiletém studijním programu jsou základy společenských věd realizovány jako předmět povinný pro žáky 5. až 8. ročníku.

Ročník1.2.3.4.5.6.7.8.
Hodinová dotace-
---1122

Ve čtyřletém studijním programu jsou základy společenských věd realizovány jako předmět povinný pro žáky 1. až 4. ročníku.

Ročník1.2.3.4.
Hodinová dotace1122

Vyučovací předmět základy společenských věd navazuje na občanskou výchovu vyučovanou na nižším stupni osmiletého gymnázia, resp. na základní škole. Rozvíjí a dále rozšiřuje poznatky žáků z oblasti psychologie, sociologie, politologie, práva, ekonomie, filozofie a etiky. V návaznosti na učivo dalších předmětů se žáci seznamují se základními skutečnostmi života jednotlivce i společnosti, učí se je reflektovat a hlouběji jim porozumět. Učí se chápat základní procesy socializace a utváření vlastní identity. Žáci jsou vedeni k vnímání a chápání potřeb druhých lidí, zodpovědným partnerským vztahům a bezrizikovému chování, k pochopení politického systému a odpovědnému politickému rozhodování, občanské zodpovědnosti, uvědomění si právních a ekonomických aspektů společenského života, hlubším úvahám o svém budoucím povolání. Seznamují se s různými filozofickými výklady světa a člověka, uvědomují si propojenost člověka s přírodou a jeho zodpovědnost za další vývoj světa v jeho přírodním i multikulturním bohatství. Rozvíjejí svoji způsobilost jednat mravně a orientovat svůj život k pozitivním hodnotám. Osvojují si schopnost samostatně a kriticky myslet, svobodně vyjadřovat svoje názory a respektovat názory druhých. Rozvíjejí svoje komunikační a argumentační dovednosti, umění diskutovat a naslouchat, podílet se na společně připravovaných projektech.


Volitelné předměty

Dějepisný seminář

3. ročník VG: Proseminář k vědám historickým i obecněji humanitním. Po seznámení se základní odbornou terminologií je hlavním tématem semináře psaní odborného textu, tj. práce s prameny a literaturou a jejich shromažďování, kritické čtení a interpretace získaných informací v souvislostech, obsahové i formální náležitosti výsledné publikace atd. Dále je pozornost věnována dějinám historiografie, resp. historického myšlení. Výuka je průběžně prokládána úzce zaměřenými přednáškami k vybraným tématům dějin.

4. ročník VG: Souhrnný seminář komplexně připravující žáky k maturitní zkoušce z dějepisu. Je zde podána detailní struktura všech maturitních témat, vedle toho jsou velmi podrobně probírána významná témata dějin 2. poloviny 20. století (studená válka, evropská integrace, rozvojový svět, Československo a Česká republika) až k počátkům 21. století, vč. četby pramenů a odborné literatury. Seminář je tak v obou ročnících studia vhodný pro zájemce o mnohé z oborů fakult filosofických, právnických, pedagogických i sociálně-vědních, nejen oborů ryze historických.

Politologický seminář (3. ročník VG)

Rozvíjí učivo ZSV 2. ročníku VG a připravuje žáky na studium VŠ oborů politologie, bezpečnostní studia, mezinárodní vztahy či evropská studia, šířeji však jsou znalosti zde získané využitelné při studiu většiny oborů humanitního směru. Zaměřuje se na základní odbornou terminologii, politickou filosofii a ideologie, teorii státu a politického systému, mezinárodní a evropskou politiku. Vede též k osvojení si schopnosti četby odborných textů. 

Právní seminář (3. ročník VG)

Rozšiřuje učivo ZSV 3. ročníku VG a primárně je přípravou k přijímacím zkouškám na právnické fakulty. Znalosti z oblasti práva jsou však nezbytné při studiu mnoha dalších humanitních oborů. Mezi hlavní témata patří úvod do právní teorie, dějiny státu a práva, mezinárodní právo, evropské právo a základní právní dokumenty.

Ekonomický seminář (4. ročník VG)

Navazuje na učivo ZSV 3. ročníku VG s cílem připravit žáky k přijímacím zkouškám a studiu na fakultách ekonomického směru. Základními body obsahu jsou dějiny ekonomických teorií, národní hospodářství, ekonomika podniku, ekonomické instituce a základy hospodářského práva.

Psychologický seminář (4. ročník VG)

Rozvíjí učivo ZSV 1. ročníku VG a je určen zájemcům o studium psychologie stejně jako všem, kdo chtějí v budoucnu pracovat s lidmi. Obsahovou osou semináře je prohloubení základů obecné psychologie, dále psychologie osobnosti, sociální psychologie či učení. Využity jsou též psychologické testy.

Společenskovědní seminář (4. ročník VG)

Souhrnný seminář komplexně připravující žáky k maturitní zkoušce ze ZSV. Je zde podána detailní struktura všech maturitních témat, dále jsou probírány vybrané kapitoly jednotlivých společenských věd, např. filosofie, religionistiky, sociologie aj. Nezbytný seminář pro zájemce příslušných oborů na filosofických, právnických, pedagogických či sociálně-vědních fakultách.


Soutěže 2023/2024

Dějepisná olympiáda

Věroslav Kaplan (Te) obsadil v I. kategorii (pro NG a ZŠ) 1. místo v okresním kole a postoupil do kola krajského, v němž se stal úspěšným řešitelem. Téma letošního ročníku soutěže: "Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa." 

Radek Pokorný (3.B) obsadil ve II. kategorii soutěže (pro VG a SŠ) 3. místo v okresním kole a postoupil do kola krajského, v němž se stal úspěšným řešitelem. Téma letošního ročníku soutěže: "Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa." 


Den hejtmanem

Prestižní soutěže se za naši školu účastnil tým ze třídy septima: kandidátem na hejtmana byl Rostislav Vermouzek, v roli poradců pak Vojtěch Ondráček a Štěpán Chalupník, Stejně jako loňskému týmu se i letos podařilo obsadit skvělé 2. místo.


Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR a SR

Tým Gymnázia Tišnov ve složení Radek Pokorný ze 3.B, Radek Mikulášek z 2.A a Václav Frank z kvinty obsadil v krajském kole v konkurenci 28 gymnázií Jihomoravského kraje 8. místo. 


Ekonomická olympiáda

Středoškolská odborná činnost

Složení komise

Předseda komise: Mgr. Jiří Urbánek

Předměty

Občanská výchova, Základy společenských věd, Dějepis, Politologický seminář, Ekonomický seminář, Psychologický seminář, Dějepisný seminář, Společenskovědní seminář

Aktuality, související články

Návštěva Prahy, která je pro žáky 2. ročníku na naší škole již dlouholetou tradicí, se uskutečnila...