Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

V roce 2012 byla v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod (dále ROP) v oblasti podpory 3.4 Veřejné služby regionálního významu vypsána výzva pro podávání žádostí se zaměřením Zařízení pro vzdělávání včetně technického zařízení pro výuku. Vybrané projekty jsou pokryty z 85 % z ROPu a 15 % poskytuje Jihomoravský kraj. Na tišnovském gymnáziu se přitom již po řadu let snažíme posílit právě výuku technických a přírodovědných oborů, a tím směřovat naše absolventy na vysoké školy právě tohoto zaměření. Po takových odbornících je totiž stále větší poptávka, najdou dobré uplatnění v praxi a netvoří klientelu Úřadů práce.

Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Na škole proto vznikla pracovní skupina složená z učitelů fyziky, chemie a biologie, která sestavila prvotní představu, jak by měla nově rekonstruovaná pracoviště v učebnách a laboratořích vypadat. V souladu se zásadami zákona o veřejných zakázkách pak byly vybrány odborné firmy na zpracování projektové dokumentace a vlastní žádosti. První úspěch znamenalo již získání souhlasu zřizovatele školy, kterým je Jihomoravský kraj, k vlastnímu podání žádosti. Díky velkému úsilí všech členů pracovní skupiny i vybraných firem se podařilo žádost doladit a v požadovaném červnovém termínu 2012 podat. V září se pak tišnovské gymnázium objevilo v seznamu institucí, které byly Regionální radou NUTS II Jihovýchod vybrány k realizaci projektu.

Další etapu představovalo vyřešení administrativních úkonů potřebných pro podepsání vlastní smlouvy, především získání úvěru na předfinancování celé akce. Úkol ztížený koncem funkčního období zastupitelstva JMK, které škole už nestihlo potřebné souhlasy schválit, a nové zastupitelstvo kraje začalo fungovat až koncem roku 2012. Nakonec se však vše potřebné podařilo dovést do zdárného konce a počátkem ledna 2013 byla podepsána s Regionální radou smlouva, která pro školu znamená přínos 4.506 tis. Kč, z toho 3.830 tis. Kč dotuje ROP a 676 tis. Kč Jihomoravský kraj. Takřka 90 % z toho činí investiční náklady na potřebné stavební úpravy a vybavení moderní měřicí a demonstrační technikou. Po schválení investičního záměru a zadávacích podmínek byla vypsána veřejná soutěž na výběr dodavatele. V letních měsících 2013 se tak menší budova gymnázia proměnila v jedno velké staveniště. Mezi nejdůležitější zásahy patří kompletní výměna osvětlení, nové podlahy, nábytek a především vybavení moderní měřicí a demonstrační technikou. Koncem srpna byly všechny práce dokončeny.

Od podzimu se tedy žáci tišnovského gymnázia učí přírodovědné předměty v rekonstruovaných učebnách s přístroji, které odpovídají trendům poslední doby. K využití chceme přitom pozvat i žáky a učitele škol tišnovského regionu a zvýšit tím popularitu školy i počet zájemců o studium.