Šablony pro SŠ

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: - Personální podpora - Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání - Podpora inovativního vzdělávání žáků - Spolupráce s rodiči žáků a veřejností

Šablony pro SŠ

Projekt (název, registrační číslo):


Šablony pro SŠ


CZ.02.02.XX/00/22_003/0002421


VÝŠE PODPORY – 2 331 563,00 Kč


„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 1. 2023

Předpokládané datum ukončení projektu. 30. 6. 2025

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 30


Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: 

 - Personální podpora

 - Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání

 - Podpora inovativního vzdělávání žáků  

 - Spolupráce s rodiči žáků a veřejností


Strategie:

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.


Cíl projektu:

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.Vybrané aktivity:

Školní psycholog SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního psychologa středním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.

Kariérový poradce SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu kariérového poradce středním školám. Kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření  a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ/VOŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SŠ/VOŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SŠ (vyjma ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora.

Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter střední školy, poskytnout rodičům informace a prostor k diskuzi pro konkrétní témata, např. výuka ve škole, vzdělávací systém nebo modernizace středních škol.

Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků SŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.