Přijímací zkoušky

Upozornění: při vyhledávání výsledků PZ je třeba sledovat sloupec s názvem primární řadící kritérium -  TENTO SLOUPEC UDÁVÁ CELKOVÝ POČET ZÍSKANÝCH BODŮ.


Body za soutěže a prospěch

V níže uvedených tabulkách jsou informace o tom, kolik bodů získávají v přijímacích zkouškách pro rok 2024-25 uchazeči o studium na Gymnáziu Tišnov na základě prospěchu a na základě úspěchů v soutěžích, které zohledňujeme na naší škole. Informace o tom, které soutěže jsou zohledňovány (a jaká umístění jsou zohledňována) naleznete v Kritériích přijetí pro čtyřletý obor a Kritériích přijetí pro osmiletý obor (viz níže). Podklady pro započtení bodů za úspěchy ve vybraných soutěžích bylo možné odevzdat do 17. 4. 2024.

Jak s tabulkou pracovat (jak zkontrolovat, zda body jsou přiznány ze strany naší školy správně):

 1. Naleznete v tabulce své registrační číslo (je uvedeno v DIPSY nebo na pozvánce k PZ). V tabulce naleznete celkový přiznaný počet bodů za prospěch. V příslušných Kritériích přijetí (část 3) naleznete vyjmenovaná započítávaná pololetí a vzorec pro výpočet přiznaných bodů.

Cit. Kritéria přijetí čtyřletý obor: Hodnocení výsledků 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia: Průměrný prospěch v 2. pololetí 8. roč. (P1) a v 1. pol. 9. roč. (P2) ZŠ (či odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia) ze všech povinných a volitelných předmětů. Dále podle vzorce: (4 - P1 - P2) x 5. Výsledek bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Max. 10 b.

Cit. Kritéria přijetí osmiletý obor: Hodnocení výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého studia: Průměrný prospěch ze tří předmětů (ČJ, CJ, M) v 2. pololetí 4. ročníku (P1) a v 1. pol. 5. roč. (P2) ZŠ. Dále podle vzorce:(4 - P1 - P2) x 5 Výsledek bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Max. 10 bodů

 1. V příslušných Kritériích přijímacího řízení naleznete, jaká umístění v soutěžích zohledňujeme.

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ JE NEZBYTNÉ NÁS OKAMŽITĚ KONTAKTOVAT (DO 7. 5.2024):
holubova@gym-tisnov.cz, 725 886 589, musilova@gym-tisnov.cz, 702 125 023


UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA ZÁKLADĚ OPAKOVANÝCH DOTAZŮ:

V letošním školním roce se každý uchazeč může hlásit na 3 SŠ. Bez ohledu na to, zda se hlásí na 1, na 2, na 3 SŠ, koná přijímací zkoušky (PZ) ve 2 termínech – tedy 2x (započítá se vždy lepší výsledek PZ). PZ koná na těch SŠ, které mu byly určeny Cermatem –  UCHAZEČ TEDY DOSTAL 2 POZVÁNKY K PZ (které si bere k PZ) – zde je uvedeno kromě důležitého registračního čísla také místo konání PZ. Je možné, že uchazeč koná každou PZ na jiné SŠ, je však také možné, že koná obě PZ na stejné SŠ (záleží na tom, kam byl přidělen v jednotlivých termínech Cermatem). Prosím, zkontrolujte, zda máte 2 pozvánky k PZ a ve vlastním zájmu se obou termínů zúčastněte.


INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

Na základě zákona č. 421/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 422/2023 Sb. a zákona č. 500/2004 (správní řád) ve znění pozdějších předpisů, ředitelka Gymnázia Tišnov, příspěvková organizace vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024-25 do obor" vzdělávání:

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřletý obor) – předpokládaný počet přijatých uchazečů: 60, počet míst pro odvolání 0

79-41-K/81 Gymnázium (osmiletý obor) – předpokládaný počet přijatých uchazečů: 30, počet míst pro odvolání 0


Počty přihlášených uchazečů:

 • čtyřletý obor: celkem: 167, priorita 1: 62, priorita 2: 35, priorita 3: 70
 • osmiletý obor: celkem: 172, priorita 1: 111, priorita 2: 37, priorita 3: 24


Nejdůležitější obecné informace jsou dostupné na stránce Cermatu: https://prijimacky.cermat.cz/.

Od uchazečů o studium na Gymnáziu Tišnov, p.o. NEPOŽADUJEME jako přílohu k přihlášce ke studiu Čestné prohlášení o shodě kopií a originálu dokumentů (týká se prospěchu uchazeče, doložení úspěchů v soutěžích - stačí tedy kopie dokumentů). 

Plánované termíny přijímacích zkoušek:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 • 1. termín: 12. dubna 2024
 • 2. termín: 15. dubna 2024


Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1. termín: 16. dubna 2024
 • 2. termín: 17. dubna 2024


Přihlášky ke studiu

Aktuální platné tiskopisy a formuláře jsou ke stažení na stránkách https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss

Podání přihlášky je možné od 1.2.2024 do 20.2.2024. V přihlášce se uvádí pořadí oborů (škol) dle preferencí uchazeče (přihlášky je možné podat na 3 SŠ). Pořadí je závazné a nelze změnit
 po uplynutí termínu pro podání přihlášek (20.2.). Podání přihlášky ke studiu je možné 3 způsoby:

 1. Elektronicky prostřednictvím Digitálního přihlašovacího systému (DIPSY) s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.). 
 2. Hybridní formou: vyplněním elektronické přihlášky v DIPSY bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci a podáním papírového výpisu z DIPSY na školu.
 3. Papírově na stanoveném tiskopisu.

Výpis nebo papírovou formu přihlášky ke studiu je možné odevzdat osobně v kanceláři školy nebo zaslat poštou na adresu školy (vhodný je doporučený dopis).

Papírové přihlášky a výpisy z přihlášek lze odevzdat v kanceláři školy (Na Hrádku 20, 1. poschodí, sekretariát) od 1.2.2024 do 20.2.2024. V době podzimních prázdnin (2.2. 2024) a jarních prázdnin (5. - 9. 2. 2024) bude škola přístupná v době 8-11 hodin a 12-14 hodin. V ostatních pracovních dnech lze dokumenty odevzdat v  době 7:30 - 15:30.


Pro vstup do školy zvoňte či volejte na uvedené kontakty :

 • Kancelář školy: pí. Jana Musilová, tel. 702 125 023
 • Ředitelka školy: PhDr. Barbora Holubová, tel. 725 886 589
 • Zástupce ředitelky: RNDr. Václav Kubát, Ph.D. tel. 725 887 117
 • Zástupkyně ředitelky: Mgr. Lucie Pezlarová, tel. 725 886 481
 • Ekonomka: pí. Eva Mašková, tel. 601 367 260

Přílohy