Maturitní zkoušky 2023/2024

Nová podoba maturitní zkoušky

Dne 26.6.2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který ukotvil zásadní změny v konání maturitní zkoušky (viz níže).

Maturitní zkoušky - základní informace

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. 

Informace o průběhu společné a profilové části maturitní zkoušky, kritéria hodnocení, vzorové didaktické testy, maturitní zpravodaje a kalendář, odkazy na platnou legislativu, možnosti přezkumu výsledků a další naleznete na stránkách Cermatu (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) https://maturita.cermat.cz/

Termíny a časový rozvrh konání didaktických testů:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2024 na 2. – 7. května 2024 v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) určí ministerstvo do 15. ledna 2024.


SPOLEČNÁ ČÁST PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Podrobné informace najdete na webu https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

Termíny společných zkoušek MZ 2024 - didaktické testy (podzimní termín):

  • Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v podzimním zkušebním období 2024 budou konat 1.–10. září 2024. Přesný termín stanoví MŠMT v srpnu 2024.

PROFILOVÁ ČÁST PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Podrobné informace najdete zde: Maturitní zkouška Gymnázium Tišnov 2023/2024

Termíny profilových MZ 2024 (podzimní termín):

  • Písemná práce (= slohová práce) z Ruského jazyka: 2.9.2024
  • Ústní MZ – profilová část: 5.9.2024

Maturitní kalendář 2024

dostupný na https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendarDůležitá data:

7.11.

On-line schůzka maturantů s vedením školy

do 1.12.

Podání přihlášky k jarnímu zkušebnímu období 2024

15.1.

Nejpozději 15.1. stanoví MŠMT časový rozvrh zkoušek (jednotné zkušební téma)

od 2.1.

Na výpisu z přihlášky je uveden autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se žáci mohou registrovat na výsledkovém portálu žáka

do 31.3.


Vše je potřeba odevzdat do 27.3. (31.3. je neděle, předchází jí prázdniny a státní svátek)

Podání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka – žák odevzdá Mgr. Pezlarové

Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl (jarní zkušební období) – odevzdá učiteli ČJL

Podání žádosti o nahrazení zkoušky z Informatiky a výpočetní techniky – žák odevzdá Mgr. Pezlarové

Vydání kritérií hodnocení didaktických testů

duben 2024

Slohové práce (ČJL, cizí jazyky)

3.4.

Slohová práce – Český jazyk a literatura (od 8:45)


Italský jazyk – slohová práce (od 13:45)


Německý, francouzský a ruský jazyk – slohová práce (od 13:45)

5.4.

Anglický jazyk – slohová práce (od 8:45)

25.4.

Poslední zvonění

26.4.

Předání vysvědčení (2. pololetí 4. ročníku)

2. – 7.5.

Didaktické testy, maturitní písemné práce

2.5.

Matematika – didaktický test (od 8:00)


Anglický jazyk – didaktický test (od 13:30)

3.5.

Český jazyka a literatura – didaktický test (od 8:00)

6.5.

Matematika rozšiřující – didaktický test (od 8:00)


Německý jazyk – didaktický test (od 13:00)


Ruský jazyk – didaktický test (od 13:00)


Francouzský jazyk – didaktický test (od 13:00)

7.5.

Matematika – profilovou zkouška (od 7:50)

20. – 24.5.

Maturitní týden (ústní maturitní zkoušky)

do 26.6.

Podání přihlášky k podzimnímu zkušebnímu období 2023

do 30.6.

Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl (podzimní zkušební období)

Informace o způsobu záznamu PP profilové části MZ z ČJL a z CJ (školní rok 2023-2024)

Záznam bude proveden rukopisem. Pouze ve zcela mimořádných případech mohou studenti podat ředitelce školy nejpozději do konce března 2023 písemnou žádost se zdůvodněním o to, aby záznam mohl být proveden pomocí PC (PC bude zkontrolován a bude jej možné využít pouze k danému záznamu – nepotřebné funkce budou vypnuty). Tato žádost musí být potvrzena souhlasným stanoviskem příslušného učitele ČJL nebo CJ a následně bude posouzena ředitelkou školy.

Studenti, kteří mají platné doporučení poradenského zařízení o uzpůsobení podmínek MZ, konají PP profilové MZ z ČJL a z CJ (stejně jako i ostatní části MZ) dle doporučení poradenského zařízení.

Maturitní předměty profilové části pro školní rok 2023/2024


SOUBORY KE STAŽENÍ

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Kritéria hodnocení společné části pro rok 2024 

Kritéria hodnocení profilových zkoušek pro rok 2024


Maturitní zpravodajeZměna maturitní zkoušky od roku 2021 v důsledku změny školského zákona

Dne 26.6.2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který ukotvil zásadní změny v konání maturitní zkoušky. Ustanovení týkající se změn maturitní zkoušky nabyla účinnosti dne 15. 10. 2020. Na základě těchto zákonných změn byl novelizován prováděcí právní předpis, tj. vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Novela školského zákona zrušila konání 3 povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky (1. český jazyk a literatura, 2. cizí jazyk, 3. matematika) a zavádí další nepovinnou zkoušku vyšší úrovně z matematiky ve společné části maturitní zkoušky s názvem Matematika rozšiřující.

Nyní tedy platí: 

  1. Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů (DT). Povinně každý maturující žák koná DT z českého jazyka a literatury. Dále si volí mezi DT z cizího jazyka (který se ve škole vyučuje – u nás tedy A, N, R, F) nebo DT z matematiky. Maturant koná 2 didaktické testy.
  2. V rámci nepovinných zkoušek si může žák zvolit zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky a nově také i didaktický test z matematiky rozšiřující.
  3. Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů. Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“. Hodnocení „uspěl“ tedy není podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení.
  4. Dále pak podle ustanovení § 78 a § 79 školského zákona se písemná práce (PP) a ústní zkouška (ÚZ) z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, které byly dosud konané ve společné části maturitní zkoušky, přesouvají do profilové části maturitní zkoušky. Jsou tedy hodnoceny ve škole, nikoli centrálně.
  5. Podle §79 dále žák koná 2 povinné zkoušky z dalších předmětů. Bude-li jedna z nich z dalšího cizího jazyka, skládá se profilová zkoušky vždy z PP a ÚZ.

Z uvedeného vyplývá:

a/ Maturant z ČJL a cizího jazyka koná ve společné části DT a pak v profilové části povinně PP a ÚZ.

b/ Maturant z ČJL a z M ve společné části musí konat v profilové části zkoušku z 1 cizího jazyka (nabídka na výběr: A, N, F, R), vždy však formou PP a ÚZ.

c/ Maturant z ČJL a z cizího jazyka ve společné části (nabídka na výběr: A, N, F, R) koná ve společné části DT z ČJL i cizího jazyka, dále musí konat v profilové části PP a ÚZ z ČJL a z cizího jazyka a zvolí si další dva předměty.

d) centrálně jsou hodnoceny DT ve společné části MZ, ve škole budou hodnoceny ÚZ a PP.

Kompletní znění školského zákona:

https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-11-7-2020

Přílohy