Maturitní zkoušky 2022/2023

Nová podoba maturitní zkoušky

Dne 26.6.2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který ukotvil zásadní změny v konání maturitní zkoušky (viz níže).

Termíny a časový rozvrh konání didaktických testů:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2023 na 2. – 5. května 2023 v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) určí ministerstvo do 15. ledna 2023.


SPOLEČNÁ ČÁST PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Podrobné informace najdete na webu https://maturita.cermat.cz/

Termíny společných zkoušek MZ 2023 - didaktické testy (jarní termín):

 • Matematika: 2.5. 2023 (od 8:00)
 • Anglický jazyk: 2.5. 2023 (od 13:30)
 • Český jazyk a literatura: 3.5. 2023 (od 8:00)
 • Matematika rozšiřující: 4.5. 2023 (od 8:00)

PROFILOVÁ ČÁST PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Podrobné informace najdete zde: Maturitní zkouška Gymnázium Tišnov 2022/2023

Termíny profilových MZ 2023 (jarní termín):

 • Písemná zkouška profilová M: 5. 5. 2023 (od 8:00)
 • Písemná práce (= slohová práce) z ČJL: 3. 4. 2023 (od 8:45)
 • Písemná práce (= slohová práce) z N, F, It: 4. 4. 2023 (od 13:45)
 • Písemná práce (= slohová práce) z A: 5. 4. 2023 (od 8:45)
 • Ústní maturitní zkoušky: 22. – 25.5. 2023

Maturitní kalendář 2023 

dostupný na https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendarDůležitá data:

8.11.On-line schůzka maturantů s vedením školy
do 1.12.Podání přihlášky k jarnímu zkušebnímu období 2023
15.1.Nejpozději 15.1. stanoví MŠMT časový rozvrh zkoušek (jednotné zkušební téma)
od 2.1.Na výpisu z přihlášky je uveden autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se žáci mohou registrovat na výsledkovém portálu žáka
do 31.3.Podání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka – žák odevzdá Mgr. Pezlarové

Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl (jarní zkušební období) – odevzdá učiteli ČJL

Vydání kritérií hodnocení didaktických testů
3. – 5.4.Slohové práce (ČJL, cizí jazyky)
26.4.Poslední zvonění
27.4.Předání vysvědčení (2. pololetí 4. ročníku)
2. – 5.5.Didaktické testy, maturitní písemné práce
22. – 26.5.Maturitní týden (ústní maturitní zkoušky)
do 26.6.Podání přihlášky k podzimnímu zkušebnímu období 2023
do 30.6.Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl (podzimní zkušební období)


Informace o způsobu záznamu PP profilové části MZ z ČJL a z CJ (školní rok 2022-2023)

Záznam bude proveden rukopisem. Pouze ve zcela mimořádných případech mohou studenti podat ředitelce školy nejpozději do konce března 2023 písemnou žádost se zdůvodněním o to, aby záznam mohl být proveden pomocí PC (PC bude zkontrolován a bude jej možné využít pouze k danému záznamu – nepotřebné funkce budou vypnuty). Tato žádost musí být potvrzena souhlasným stanoviskem příslušného učitele ČJL nebo CJ a následně bude posouzena ředitelkou školy.

Studenti, kteří mají platné doporučení poradenského zařízení o uzpůsobení podmínek MZ, konají PP profilové MZ z ČJL a z CJ (stejně jako i ostatní části MZ) dle doporučení poradenského zařízení.

Maturitní předměty profilové části pro školní rok 2022/2023

SOUBORY KE STAŽENÍ

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Kritéria hodnocení společné části pro rok 2023

Kritéria hodnocení profilových zkoušek pro rok 2023 


Maturitní zpravodajeZměna maturitní zkoušky od roku 2021 v důsledku změny školského zákona

Dne 26.6.2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který ukotvil zásadní změny v konání maturitní zkoušky. Ustanovení týkající se změn maturitní zkoušky nabyla účinnosti dne 15. 10. 2020. Na základě těchto zákonných změn byl novelizován prováděcí právní předpis, tj. vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Novela školského zákona zrušila konání 3 povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky (1. český jazyk a literatura, 2. cizí jazyk, 3. matematika) a zavádí další nepovinnou zkoušku vyšší úrovně z matematiky ve společné části maturitní zkoušky s názvem Matematika rozšiřující.

Nyní tedy platí: 

 1. Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů (DT). Povinně každý maturující žák koná DT z českého jazyka a literatury. Dále si volí mezi DT z cizího jazyka (který se ve škole vyučuje – u nás tedy A, N, R, F) nebo DT z matematiky. Maturant koná 2 didaktické testy.
 2. V rámci nepovinných zkoušek si může žák zvolit zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky a nově také i didaktický test z matematiky rozšiřující.
 3. Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů. Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“. Hodnocení „uspěl“ tedy není podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení.
 4. Dále pak podle ustanovení § 78 a § 79 školského zákona se písemná práce (PP) a ústní zkouška (ÚZ) z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, které byly dosud konané ve společné části maturitní zkoušky, přesouvají do profilové části maturitní zkoušky. Jsou tedy hodnoceny ve škole, nikoli centrálně.
 5. Podle §79 dále žák koná 2 povinné zkoušky z dalších předmětů. Bude-li jedna z nich z dalšího cizího jazyka, skládá se profilová zkoušky vždy z PP a ÚZ.

Z uvedeného vyplývá:

a/ Maturant z ČJL a cizího jazyka koná ve společné části DT a pak v profilové části povinně PP a ÚZ.

b/ Maturant z ČJL a z M ve společné části musí konat v profilové části zkoušku z 1 cizího jazyka (nabídka na výběr: A, N, F, R), vždy však formou PP a ÚZ.

c/ Maturant z ČJL a z cizího jazyka ve společné části (nabídka na výběr: A, N, F, R) koná ve společné části DT z ČJL i cizího jazyka, dále musí konat v profilové části PP a ÚZ z ČJL a z cizího jazyka a zvolí si další dva předměty.

d) centrálně jsou hodnoceny DT ve společné části MZ, ve škole budou hodnoceny ÚZ a PP.

Kompletní znění školského zákona:

https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-11-7-2020

Přílohy