Maturitní zkoušky 2019–2020

Následující informace o maturitních zkouškách vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a z vyhlášky 177/2009 Sb. a nyní také ze zákona 135/2020 Sb. Odkazy na všechny dokumenty naleznete níže.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k průběhu mimořádných opatření v souvislosti s prevencí šíření onemocnění COVID-19 dochází k úpravě průběhu MZ 2020. V platnost vstoupil Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Tento zákon bude doplněn prováděcími vyhláškami, které budou sděleny.

Zákon č. 135/2020 Sb. nahrazuje všechny původně plánované termíny MZ a průběh MZ uvedený níže.


Základní informace o průběhu MZ 2020:

DT – probíhají v termínu 1. 6. (FJ, M, AJ), 2. 6. (ČJL, NJ, RJ, ŠpJ), 3. 6. (M+)

PP – neprobíhají, byly zrušeny

Profilové MZ: M 4. 6. , Dg. 5. 6.

Ústní MZ: 15.-19. 6. 2020 – dle rozpisů (pokyny budou sděleny)

Přesnější informace o organizaci DT naleznete v dokumentu: Sdělení MŠMT – Jednotné zkušební schéma

Každý student, konající DT, obdržel pozvánku vygenerovanou systémem IS Certis a byly mu sděleny rozpisy ústních MZ. Jsou tak stanoveny termíny i časy jednotlivých DT. Je třeba přijít s předstihem, vzít si povolené pomůcky.

V průběhu MZ je třeba dodržovat hygienická opatření (bylo zasláno všem studentům). Při příchodu k MZ je třeba odevzdat podepsané Čestné prohlášení. Je nezbytné respektovat pokyny zaměstnanců školy. Během MZ lze používat pouze povolené pomůcky – informace obdrželi studenti od svých učitelů. V době konání MZ (u všech zkoušek) je třeba mít průkaz totožnosti (OP) – maturitní komisař je oprávněn provádět kontrolu. Je nezbytné si prostudovat dokument „Ochrana zdraví a provoz SŠ a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium  v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020“ (text je na webových stránkách školy a obdržel jej každý student e-mailem), jehož obsah je závazný.

Pokud spadáte do tzv. rizikové skupiny, upozorněte v předstihu na tuto skutečnost svého TU a vedení školy.

TU seznámí včas maturanty s konkrétním praktickým průběhem ústních MZ.

Sledujte informace na https://maturita.cermat.cz/ . Jsou zde k dispozici praktické informace (Průvodce zkouškou z ČJL…, Katalogy požadavků, Přezkum výsledků zkoušek…).


INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ K MZ

V nejbližších dnech obdrží žáci maturitních ročníků od svých třídních učitelů vytištěné a předvyplněné přihlášky k maturitním zkouškám v termínu Jaro 2020. Spolu s přihláškami obdrží rovněž základní instrukce k přihlašování a správnému vyplnění tiskopisů. Vzhledem k tomu, že v některých detailech organizace MZ dozná dílčích změn, doporučuji před zahájením přihlašování řádně prostudovat důležité související materiály. Jedná se především o Maturitní zpravodaj č. 51 , a dále o text, který upřesňuje možnosti volby maturitních předmětů v rámci profilové zkoušky (viz Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2019/2020). Všechny uvedené materiály jsou přiloženy jako samostatné soubory níže v sekci Soubory ke stažení. Přihlášky k maturitní zkoušce je nutno odevzdat řediteli školy prostřednictvím třídních učitelů nejpozději v pondělí 2. prosince 2019.

SPOLEČNÁ ČÁST PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Podrobné informace najdete na webu Nová maturita

PROFILOVÁ ČÁST PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 1. Profilová část maturitní zkoušky obsahuje 2 povinné a nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Nabídku povinných a nepovinných zkoušek určuje ředitel školy. V nabídce mohou být pouze předměty s minimální celkovou hodinovou dotací 144 hodin (minimálně čtyřhodinová dotace za celé studium).
 2. Profilová část maturitních zkoušek je veřejná s výjimkou písemných zkoušek.
 3. Formy profilové části - možnosti:
  • Vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí (podrobnosti v § 15 maturitní vyhlášky)
  • Ústní zkouška před zkušební komisí
   • ředitel školy zveřejní 20-30 témat
   • žák losuje 1 téma
   • příprava trvá 15 minut, ústní zkouška nejdéle 15 minut
   • v jednom dni nelze losovat 2x stejné téma
  • Písemná zkouška
   • ředitel školy stanoví témata, úlohy a způsob konání
   • pokud je stanoveno více témat, žák si volí téma bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud si žák téma nezvolí, vylosuje si jedno téma.
   • délku zkoušky stanoví ředitel, nejdéle 300 minut
   • kombinace forem – dodržují se pravidla daná pro jednotlivé formy
 4. Hodnocení zkoušek profilové části – podrobnosti v § 24 a 25 maturitní vyhlášky.

MATURITNÍ PŘEDMĚTY PROFILOVÉ ČÁSTI - ŠK. ROK 2019/2020

SOUBORY KE STAŽENÍ

Návrh kritérií hodnocení

Kritéria hodnocení společné části pro rok 2020 uvedeme po jejich zveřejnění MŠMT.

Maturitní zpravodaje

Maturitní zpravodaje z roku 2019 - jejich obsah bude platný jen s drobnými změnami i v roce 2020. Maturitní zpravodaje 2020 budou zde doplněny po jejich vydání.

Přílohy