Maturitní zkoušky 2021/2022

Nová podoba maturitní zkoušky

Dne 26.6.2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který ukotvil zásadní změny v konání maturitní zkoušky (viz níže).

Termíny a časový rozvrh konání didaktických testů:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2022 na 2. – 5. května 2022 v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) určí ministerstvo do 15. ledna 2022.

2.5.

Matematika 

8:00       135 min.

Anglický jazyk 

13:00     110 min. (40 + 70 min.)

3.5.

Český jazyk a literatura 

8:00       85 min.

4.5.

Matematika rozšiřující 

8:00       150 min.


SPOLEČNÁ ČÁST PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Podrobné informace najdete na webu https://maturita.cermat.cz/

PROFILOVÁ ČÁST PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Podrobné informace najdete zde: Maturitní zkouška Gymnázium Tišnov 2021/2022

Termíny profilových MZ 2022 (jarní termín):

MATURITNÍ KALENDÁŘ 2022

31.3.

Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl (jarní zkušební období)

Odevzdat učiteli ČJL

MŠMT zveřejní kritéria hodnocení společné části maturitních zkoušek


Žák podává žádost o nahrazení zkoušky z CJ pro jarní zkušební období

Odevzdat Mgr. Pezlarové (žádost + ověřená kopie certifikátu)

4.4.

Francouzský jazyk (slohová práce)

14:00        90 min. (včetně času na volbu zadání)

Ruský jazyk (slohová práce)

14:00        90 min. (včetně času na volbu zadání)

5.4.

Český jazyk a literatura (slohová práce)

9:00         120 min. (včetně času na volbu zadání)

6.4.

Anglický jazyk (slohová práce)

9:00          90 min. (včetně času na volbu zadání)

22.4.

Ukončení klasifikace 4. ročníků


27.4.

Poslední zvonění


28.4.

Předání vysvědčení (2. pololetí 4. ročníku)


29.4.

Příprava na maturitní zkoušky4.5.

Matematika rozšiřující (DT)

8:00     150 min.

5.5.

Matematika (maturitní písemná práce, profilová zkouška)

8:00        150 min.

6.5.

Deskriptivní geometrie (maturitní písemná práce, profilová zkouška)

8:00        120 min.

9.5. – 13.5.

Příprava na ústní maturitní zkoušky 


16. – 20.5.

Ústní maturitní zkoušky (jarní termín)Informace o způsobu záznamu PP profilové části MZ z ČJL a z CJ (školní rok 2021-2022)

Záznam bude proveden rukopisem. Pouze ve zcela mimořádných případech mohou studenti podat ředitelce školy nejpozději do konce března  2022 písemnou žádost se zdůvodněním o to, aby záznam mohl být proveden pomocí PC (PC bude zkontrolován a bude jej možné využít pouze k danému záznamu – nepotřebné funkce budou vypnuty). Tato žádost musí být potvrzena souhlasným stanoviskem příslušného učitele ČJL nebo CJ a následně bude posouzena ředitelkou školy.

Studenti, kteří mají platné doporučení poradenského zařízení o uzpůsobení podmínek MZ, konají PP profilové MZ z ČJL a z CJ (stejně jako i ostatní části MZ) dle doporučení poradenského zařízení.

Maturitní předměty profilové části pro školní rok 2021/2022

SOUBORY KE STAŽENÍ

NÁVRH KRITÉRIÍ HODNOCENÍ

Kritéria hodnocení společné části pro rok 2022 uvedeme po jejich zveřejnění MŠMT.

Kritéria hodnocení profilových zkoušek

Maturitní zpravodajeZměna maturitní zkoušky od roku 2021 v důsledku změny školského zákona

Dne 26.6.2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který ukotvil zásadní změny v konání maturitní zkoušky. Ustanovení týkající se změn maturitní zkoušky nabyla účinnosti dne 15. 10. 2020. Na základě těchto zákonných změn byl novelizován prováděcí právní předpis, tj. vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Novela školského zákona zrušila konání 3 povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky (1. český jazyk a literatura, 2. cizí jazyk, 3. matematika) a zavádí další nepovinnou zkoušku vyšší úrovně z matematiky ve společné části maturitní zkoušky s názvem Matematika rozšiřující.

Nyní tedy platí: 

  1. Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů (DT). Povinně každý maturující žák koná DT z českého jazyka a literatury. Dále si volí mezi DT z cizího jazyka (který se ve škole vyučuje – u nás tedy A, N, R, F) nebo DT z matematiky. Maturant koná 2 didaktické testy.
  2. V rámci nepovinných zkoušek si může žák zvolit zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky a nově také i didaktický test z matematiky rozšiřující.
  3. Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů. Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“. Hodnocení „uspěl“ tedy není podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení.
  4. Dále pak podle ustanovení § 78 a § 79 školského zákona se písemná práce (PP) a ústní zkouška (ÚZ) z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, které byly dosud konané ve společné části maturitní zkoušky, přesouvají do profilové části maturitní zkoušky. Jsou tedy hodnoceny ve škole, nikoli centrálně.
  5. Podle §79 dále žák koná 2 povinné zkoušky z dalších předmětů. Bude-li jedna z nich z dalšího cizího jazyka, skládá se profilová zkoušky vždy z PP a ÚZ.

Z uvedeného vyplývá:

a/ Maturant z ČJL a cizího jazyka koná ve společné části DT a pak v profilové části povinně PP a ÚZ.

b/ Maturant z ČJL a z M ve společné části musí konat v profilové části zkoušku z 1 cizího jazyka (nabídka na výběr: A, N, F, R), vždy však formou PP a ÚZ.

c/ Maturant z ČJL a z cizího jazyka ve společné části (nabídka na výběr: A, N, F, R) koná ve společné části DT z ČJL i cizího jazyka, dále musí konat v profilové části PP a ÚZ z ČJL a z cizího jazyka a zvolí si další dva předměty.

d) centrálně jsou hodnoceny DT ve společné části MZ, ve škole budou hodnoceny ÚZ a PP.

Kompletní znění školského zákona:

https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-11-7-2020


Kritéria hodnocení profilových zkoušek

Přílohy