Maturitní zkoušky

Změna maturitní zkoušky v roce 2021 v důsledku změny školského zákona

26.6.2020 byla ve sbírce zákonů publikována novela školského zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění zákona č.  284/2020 Sb. platná od 1.10.2020, kterou se mimo jiné mění maturitní zkouška už v letošním školním roce (od jara 2020/2021). To znamená, že se mění pro studenty stávající 4.A, 4.B a oktávy. Změna maturitní zkoušky je z našeho pohledu značná a podstatná. Mění se rovněž podmínky hodnocení DT ve státní části MZ. Snažíme se Vás tedy, budoucí maturanti, informovat. Informace budeme aktualizovat.

Prosíme Vás, abyste zvážili volbu svých maturitní předmětů. 

K tomuto zákonu zatím neexistuje prováděcí vyhláška, měla být publikována ve sbírce k této změně zákona. Vyhláška bude konkretizovat průběh a podmínky Vaší maturitní zkoušky.

Nyní tedy platí:

1/ podle §78 žák koná společnou (státní) část MZ formou didaktického testu z ČJL a buď cizího jazyka (který se ve škole vyučuje – u nás tedy A, N, R, F), nebo M. Maturant koná 2 didaktické testy.

2/ podle §79 žák koná profilovou část MZ: z ČJL formou PP a ÚZ, pokud ve státní části žák zvolil cizí jazyk, koná profilovou zkoušku formou PP a ÚZ.

3/ podle §79 dále žák koná 2 povinné zkoušky za dalších předmětů. Bude-li jedna z nich z dalšího cizího jazyka, skládá se profilová zkoušky vždy z PP a ÚZ.

Z uvedeného vyplývá:

a/ Maturant z ČJL a cizího jazyka koná ve společné části DT a pak v profilové části povinně PP a ÚZ.

b/ Maturant z ČJL a z M ve společné části musí konat v profilové části zkoušku z 1 cizího jazyka (nabídka na výběr: A, N, F, R), vždy však formou PP a ÚZ.

c/ Maturant z ČJL a z cizího jazyka ve společné části (nabídka na výběr: A, N, F, R) koná ve společné části DT z ČJL i cizího jazyka, dále musí konat v profilové části PP a ÚZ z ČJL a z cizího jazyka a zvolí si další dva předměty.

d) centrálně jsou hodnoceny DT ve společné části MZ, ve škole budou hodnoceny ÚZ a PP.

Kompletní znění školského zákona:

https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-11-7-2020



SPOLEČNÁ ČÁST PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Podrobné informace najdete na webu Nová maturita

PROFILOVÁ ČÁST PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 1. Profilová část maturitní zkoušky obsahuje 2 povinné a nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Nabídku povinných a nepovinných zkoušek určuje ředitel školy. V nabídce mohou být pouze předměty s minimální celkovou hodinovou dotací 144 hodin (minimálně čtyřhodinová dotace za celé studium).
 2. Profilová část maturitních zkoušek je veřejná s výjimkou písemných zkoušek.
 3. Formy profilové části - možnosti:
  • Vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí (podrobnosti v § 15 maturitní vyhlášky)
  • Ústní zkouška před zkušební komisí
   • ředitel školy zveřejní 20-30 témat
   • žák losuje 1 téma
   • příprava trvá 15 minut, ústní zkouška nejdéle 15 minut
   • v jednom dni nelze losovat 2x stejné téma
  • Písemná zkouška
   • ředitel školy stanoví témata, úlohy a způsob konání
   • pokud je stanoveno více témat, žák si volí téma bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud si žák téma nezvolí, vylosuje si jedno téma.
   • délku zkoušky stanoví ředitel, nejdéle 300 minut
   • kombinace forem – dodržují se pravidla daná pro jednotlivé formy
 4. Hodnocení zkoušek profilové části – podrobnosti v § 24 a 25 maturitní vyhlášky.

MATURITNÍ PŘEDMĚTY PROFILOVÉ ČÁSTI - ŠK. ROK 2020/2021

SOUBORY KE STAŽENÍ

Návrh kritérií hodnocení

Kritéria hodnocení společné části pro rok 2020 uvedeme po jejich zveřejnění MŠMT.

Maturitní zpravodaje

Maturitní zpravodaje z roku 2019 - jejich obsah bude platný jen s drobnými změnami i v roce 2020. Maturitní zpravodaje 2020 budou zde doplněny po jejich vydání.


Přílohy