Studentský parlament

V loňském roce nově vznikl Parlament Gymnázia Tišnov. Tento parlament  gymnázia na poslední schůzi schválil svoje stanovy, které byly poté přijaty i vedením školy.

Stanovy Studentského parlamentu Gymnázia Tišnov

Preambule

Studentský parlament představuje samosprávný školní orgán, jehož cílem je zkvalitňování komunikace mezi vedením školy a studenty a hájení zájmu studentů. Od členů Studentského parlamentu se očekává, že budou hájit zájmy své třídy, zodpovědně vykonávat svou funkci ve Studentském parlamentu Gymnázia Tišnov (dále jen ,,SPGT“), respektovat rozhodnutí přijatá SPGT, hájit dobré jméno SPGT i školy a přispívat k co nejlepšímu chodu školy.

Článek I.

Základní ustanovení

 1. SPGT je samosprávným orgánem studentů Gymnázia Tišnov, příspěvkové organizace (dále jen ,,ŠKOLA"), se sídlem Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov, v souladu s §21 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
 2. Každý student školy má právo volit a být volen do SPGT, a to v souladu se stanovami.
 3. Každý student a zaměstnanec školy je oprávněn se na SPGT obracet se svými podněty (např. návrhy, žádostmi či stížnostmi).
 4. Členové SPGT vždy jednají v souladu se školním řádem a berou v potaz názory vedení školy. Jednotliví členové jsou za své jednání zodpovědní svým třídám.
 5. Cílem SPGT je:
  1. rozvíjet klíčové kompetence studentů (např. komunikace, organizační schopnosti, spolupráce);
  2. informovat studenty o dění na škole a projednávat jejich návrhy;
  3. jednat s vedením školy a učiteli na základě společného stanoviska studentů;
  4. organizovat vlastní zájmové i celoškolní akce či napomáhat jejich realizaci.

Článek II.

Struktura SPGT

Toto je struktura SPGT:

 1. Zástupci tříd;
 2. Dobrovolníci;
 3. Předsednictvo SPGT;
 4. Pedagogický poradce;
 5. Zapisovatel
 6. NG


 1. Zástupci tříd:
  1. Volba Zástupce třídy v dané třídě se koná na začátku školního roku do 18. září. V případě potřeby se koná na návrh dosavadního (nebo co nejdříve po zániku mandátu předchozího) Zástupce třídy.
  2. Mandát Zástupce třídy vzniká získáním prosté většiny hlasů přítomných studentů příslušné třídy za přítomnosti alespoň 1/2 studentů dané třídy a pod dohledem třídního učitele.
  3. Zástupce třídy má právo:
   1. účastnit se Zasedání;
   2. hlasovat na Zasedání;
   3. v případě absence na Zasedání může za sebe určit Náhradníka; Náhradníkovi v době výkonu funkce přísluší stejná práva a povinnosti vyjma práva být volen do Předsednictva SPGT;
   4. vyvolat hlasování o odvolání člena Předsednictva SPGT;
   5. volit a být volen do Předsednictva SPGT.
 2. Zástupce třídy má povinnost:
  • respektovat Stanovy SPGT;
  • informovat studenty své třídy o všech projednávaných a projednaných záležitostech;
  • seznamovat je se záměry a aktivitami SPGT;
  • tlumočit Zasedání podněty studentů své třídy.
 3. Mandát Zástupce třídy zaniká:
  1. zvolením nového Zástupce třídy;
  2. odvoláním nadpoloviční většinou všech studentů příslušné třídy;
  3. odvoláním alespoň 2/3 většinou hlasů přítomných na Zasedání na návrh Předsednictva SPGT po absenci a nezajištění Náhradníka na třech po sobě konaných schůzích;
  4. odvoláním alespoň 2/3 většinou hlasů přítomných na Zasedání na návrh Předsednictva SPGT za hrubé přestupky proti Školnímu řádu nebo za poškození dobrého jména Školy;
  5. ukončením studia na škole.
 4. Dobrovolníci:
  1. Dobrovolníci jsou nevolení zástupci tříd na Zasedání.
  2. Dobrovolníci za jednu třídu mohou mít na Zasedání dohromady pouze jeden hlas, a to v případě, že se shodnou.
  3. Dobrovolníci mají stejná práva a povinnosti jako Zástupci tříd vyjma práv volit a být voleni do Předsednictva SPGT.
 5. Předsednictvo SPGT:
  1. Předsednictvo se skládá z 1 Předsedy a 1 Místopředsedy.
  2. Předsednictvo je voleno tajnou volbou na Zasedání za přítomnosti Pedagogického poradce.
   1. Právo volit a být voleni mají pouze Zástupci tříd.
   2. Kandidát s nejvyšším počtem hlasů se stává Předsedou, kandidát s druhým nejvyšším počtem hlasů se stává 1. Místopředsedou.
 6. Každý člen Předsednictva má na Zasedání pouze jeden hlas.
 7. Předseda SPGT řídí Zasedání, v jeho nepřítomnosti 1. Místopředseda.
 8. Každý zvolený zástupce třídy má právo navrhnout odvolání jakéhokoliv člena SPGT na Zasedání za:
  • hrubé přestupky proti Školnímu řádu, porušování stanov SPGT nebo za poškozování dobrého jména Školy;
  • absenci a nezajištění Náhradníka na třech po sobě konaných schůzích.
 9. Předsednictvo vybírá Zapisovatele.
 10. Jednotliví členové Předsednictva mohou být odvoláni na Zasedání usnesením 2/3 všech Zástupcůtříd.
 11. Předsednictvo spolupracuje s příslušnými orgány Školy, a to zejména s ředitelem školy, jeho zástupci, školskou radou a pedagogickým sborem.
 12. Pedagogický poradce
  1. Pedagogickým poradcem může být zvolen jakýkoliv člen pedagogického sboru školy, pakliže s výkonem dané funkce souhlasí.
  2. Pedagogický poradce je volen na Zasedání prostou většinou hlasů všech přítomných členů SPGT.
  3. Poradce je na žádost členů SPGT připraven poradit s daným problémem.
  4. Poradce nemá přímý vliv na chod SPGT.
  5. Poradce dohlíží na chod SPGT a na žádost členů SPGT pracuje v součinnosti.
 13. Zapisovatel
  1. Zapisovatelem je Zástupce třídy či Dobrovolník vybraný Předsednictvem do funkce, Zástupce třídy či Dobrovolník musí s výkonem funkce souhlasit.
  2. Zapisovatel zodpovídá za zapsání jednotlivých bodů každého Zasedání do zápisu a poté zápis elektronicky předá Předsednictvu a ředitelství Školy. Předsednictvo zajistí vystavení zápisu na stránkách Školy.
  3. Pokud Předsednictvo nenajde člena, který by vykonával tuto funkci, spadají povinnosti na Předsednictvo.
 14. NG
  1. Zástupci NG se mohou účastnit Zasedání a hlasovat na něm, ale nejsou těmito povinnostmi vázáni. Zástupci NG mohou svolávat oddělené schůze vlastního orgánu.


Článek III.

Zasedání

 1. Zasedání je shromáždění Zástupců tříd, Dobrovolníků a Předsednictva SPGT.
 2. Zasedání jsou veřejně otevřená všem studentům a zaměstnancům školy; Předsedající je oprávněn vykázat účastníky narušující řádný průběh jednání.
 3. Zasedání probíhá alespoň jednou do týdne.
 4. Mimořádné Zasedání je svoláno Předsedou nebo usnese-li se na tom Předsednictvo nebo požádá-li o to alespoň jedna třetina Zástupců tříd.
 5. Datum, čas a místo Zasedání vyhlašuje Předseda nebo Místopředsedové SPGT.
 6. Zasedání je usnášeníschopné, je-li zastoupeno alespoň sedm tříd.
 7. Pokud se projednává návrh, o kterém je nutné hlasovat, po ukončení debaty Předseda zahájí hlasování.
   Hlasování probíhá následovně:
  1. právo hlasovat podle Stanov mají zvolení Zástupci tříd a Dobrovolníci
  2. hlasování je veřejné
  3. návrh je přijat nadpoloviční většinou přítomných členů SPGT.
 8. Zasedání rozhoduje formou usnesení.
 9. Zasedání má následující pravomoci:
  1. měnit Stanovy a schvalovat vnitřní předpisy SPGT, změna je přijata 2/3 přítomných Zástupců tříd a Dobrovolníků;
  2. volit a odvolávat Předsednictvo, člen Předsednictva je zvolen prostou většinou hlasů Zástupců tříd (tajnou volbou), člen Předsednictva je odvolán 2/3 hlasů Zástupců tříd;
  3. projednávat jednotlivé návrhy Zástupců tříd a Dobrovolníků, návrh je přijat nadpoloviční většinou hlasů přítomných Zástupců tříd a Dobrovolníků.

Závěrečná ustanovení

 1. Tímto se ruší platnost Stanov předchozího Studentského parlamentu na Škole. Veškeré akty vydané v minulosti a v souladu s předchozími Stanovami nejsou těmito Stanovami nijak dotčeny.
 2. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení Zasedáním SPGT a po schválení stanov vedením Školy.  Tyto Stanovy byly schváleny Zasedáním SPGT dne 19. 11. 2019.


Přílohy