Studentský parlament

V letošním roce nově vznikl Parlament Gymnázia Tišnov. Záhy došlo k rozdělení na sekci nižšího a vyššího gymnázia. Parlament nižšího gymnázia na poslední schůzi schválil svoje stanovy, které byly poté přijaty i vedením školy:

Stanovy Parlamentu NG PGT

 • I.
  • Parlament NG PGT (dále pouze Parlament NG) je tvořen pouze studenty NG Gymnázia Tišnov, příspěvkové organizace
  • Členství v Parlamentu NG je pro všechny jeho členy dobrovolné
 • II.
  • Parlament NG je tvořen zástupci všech tříd NG
  • Zástupci tříd jsou voleni jednotlivými třídami NG
  • Každou třídu zastupují maximálně dva zástupci, kteří budou informovat svoje třídy
  • Každý člen má právě jeden hlas
  • Členství v Parlamentu NG vzniká volbou v dané třídě, kterou si po informování zorganizuje třídní učitel
  • Členství zaniká koncem školního roku
  • Funkční období členů Parlamentu NG trvá právě jeden školní rok
  • Každý člen má právo účastnit se zasedání Parlamentu VG
 • III.
  • Předseda:
   • Může jím být kterýkoli člen Parlamentu NG
   • Jedná se o dobrovolnou funkci
   • Je volen většinou Parlamentu NG
   • V Parlamentu VG zastupuje funkci 2. místopředsedy a má právo hlasovat na zasedáních Parlamentu VG
 • Zapisovatel:
  • Může jím být kterýkoli člen Parlamentu NG, přestože již zastává funkci předsedy
  • Má povinnost odevzdat zápis ze zasedání kontaktnímu učiteli Parlamentu NG
 • IV.
  • Zasedání Parlamentu NG jsou konané podle domluvy mezi členy
  • Na zasedáních budou projednávány návrhy studentů, pedagogů, vedení školy řešení případných aktuálních problémů 
  • Rozhoduje většinový výsledek
  • Vedení školy musí být informováno o zasedáních Parlamentu NG
 • V.
  • Členové Parlamentu NG se zavazují dodržovat tyto stanovy
  • Stanovy vstupují v platnost dne jejich schválení Parlamentem NG a vedením školy

Přílohy